fuga ili fugna


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Fuga (italijanski fuga), u muzici, jeste kompozicija u kojoj se naizmenično javljaju više raznih glasova, ponavljajući zadatu temu, odgovarajući na nju i razvijajući je po pravilima kontrapunkta. Pored toga znači i fugna.
Fugna (nemački Fuge) jeste mesto spoja, razmak između konstrukcionih elemenata (cigala, pločica, kamenova) ili pukotina, urez, žleb. Glagol je fugovati, glagolska imenica fugovanje, a pridev fugovan.