logaritam ili logoritam

 

Piše se logaritam.

Ta imenica, kojom se u matematici označava stepen, eksponent kojim treba stepenovati određenu osnovu da bi se dobio dati broj, potiče od novolatinskog logarithmus (od grčkog lógos – odnos, arithmós – broj).