Lukićeva ili Lukićka


Piše se Lukićeva.

Oblici ženskih prezimena kao što su Lukićeva, Lukićka upotrebljavali su se do početka XX veka da bi se napravila razlika između neudatih i udatih žena (za neudate žene nastavak -va, a za udate nastavak -ka). Danas je u upotrebi ostao samo oblik koji se završava na -va i to samo ako se prezime upotrebljava bez imena (Lukićeva, Merkelova, Tačerova). Nastavak -ka (Lukićka) sačuvao se samo u familijarnoj upotrebi.