čitalac ili čitaoc

 

Piše se čitalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (davalac, gledalac, mislilac itd.). Čitalac je imenica nastala od glagola čitati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – čitalac; čitaoci

• gen. – čitaoca; čitalaca

• dat. – čitaocu; čitaocima

• aku. – čitaoca; čitaoce

• vok. – čitaoče; čitaoci

• ins. – čitaocem; čitaocima

• lok. – čitaocu; čitaocima