čitalac ili čitaoc

 

Piše se čitalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Čitalac je imenica nastala od glagola čitati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – čitalac,

– gen. – čitaoca,

– dat. – čitaocu,

– aku. – čitaoca,

– vok. – čitaoče,

– ins. – čitaocem,

– lok. – čitaocu.

U množini:

– nom. – čitaoci,

– gen. – čitalaca,

– dat. – čitaocima,

– aku. – čitaoce,

– vok. – čitaoci,

– ins. – čitaocima,

– lok. – čitaocima.