čitalac ili čitaoc


Piše se čitalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (davalac, gledalac, mislilac itd.). Čitalac je imenica nastala od glagola čitati.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – čitalac; čitaoci
• gen. – čitaoca; čitalaca
• dat.-lok. – čitaocu; čitaocima
• ak. – čitaoca; čitaoce
• vok. – čitaoče; čitaoci
• instr. – čitaocem; čitaocima