je l’ ili jer


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Je l’ je krnji oblik skupa je li (trećeg lica jednine nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola jesam i upitne rečce li) i upotrebljava se u upitnim rečenicama u značenju da li je: je l’ ona došla?
Veznik jer, koji znači zato što, zbog toga što, vezuje zavisne rečenice kojima se izriče uzrok onome što je kazano u glavnoj rečenici: došla je jer sam je pozvao.