je l’ ili jer

 

Piše se i jedno i drugo.

Je l’ je krnji oblik skupa je li (trećeg lica jednine nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola jesam i upitne rečce li) i upotrebljava se u upitnim rečenicama u značenju da li je: je l’ ona došla?

Jer je uzročni veznik koji pokazuje odnos uzroka prema posledici i vezuje uzročnu zavisnu rečenicu sa glavnom rečenicom. Upotrebljava se u značenju zato što: došla je jer sam je pozvao.