jaruzi ili jarugi


Piše se jaruzi.

Dativ i lokativ od imenice jaruga glase jaruzi. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena g u z ispred i).