jašući ili jahajući

 

Piše se jašući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola jahati glasi jašući. Gradi se od 3. lica množine prezenta jašu i nastavka -ći.