jašući ili jahajući


Piše se jašući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola jahati glasi jašući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (jašu) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.