gledô ili gled’o


Piše se gledô.

Oblici iz familijarnog govora gledo, čito, došo, ko, otišo, reko, stigo i sl. (= gledao, čitao, došao, kao, otišao, rekao, stigao) pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): gledô, čitô, došô, kô itd.