gravira ili gravura


Pravilno je oboje.

I jedan i drugi oblik potiču od francuskog gravure. Francuski nastavak -ure kod nas se neki put prenosi sa i (lektira, uvertira), a neki put sa u (avantura, bordura, garnitura).