Dekomponovanje glagola


Razlaganje punoznačnog glagola na glagol koji ima opšte značenje i glagolsku imenicu izvedenu od tog punoznačnog glagola naziva se dekomponovanje glagola. Tako se umesto punoznačnog glagola javlja dekomponovani izraz, npr.:
• doprineti – dati doprinos
• kupovati – vršiti kupovinu
• moći – imati mogućnost
• narediti – izdati naređenje
• omogućiti – pružiti mogućnost
• poklanjati – dati poklon
• pristati – dati pristanak
• proveriti – izvršiti proveru
• razmenjivati – vršiti razmenu
• uporediti – izvršiti poređenje
• zamenjivati – vršiti zamenu

Razlozi zbog kojih se glagoli dekomponuju različite su prirode. Ponekad za neko značenje ne postoji pojedinačni glagol, nego samo dekomponovani izraz, npr.: vršiti transakciju (ne može transaktirati), izvršiti zločin (ne može zločiniti). Međutim, češća je situacija gde postoje i glagol i njegov dekomponovni parnjak, ali nemaju isto značenje. Dekomponovani izraz obično ima apstraktnije značenje nego glagol. To se može lako prepoznati u sledećim primerima – prestupiti znači „preći nekakvu fizičku, vidljivu granicu” (npr. u sportu), a počiniti prestup znači „preći apstraktnu, zakonsku granicu” (npr. „Pošto je počinio disciplinski prestup, otpušten je sa posla”).

Najčešće se dešava da pojedinačni glagol može da pokrije sve kontekste, ali je dekomponovani izraz specijalizovan za one radnje koje sprovodi institucija, odnosno neko ko je ovlašćen za nešto, pa tako, na primer, o deci mogu brinuti i majka i država, ali da vodi brigu može samo ova druga. Naglašavanje institucionalizovanosti radnje jedan je od najvažnijih razloga za dekomponovanje glagola, to je način na koji institucije objavljuju svoju moć.

Dekomponovani izraz omogućava da se prilikom imenovanja radnje iskaže i njena pluralizacija, dok sa pojedinačnim glagolima to nije slučaj. Na primer, prema poklanjati stoji i davati poklon i davati poklone. Ponekad dekomponovani izraz ublažava značenje glagola ili služi kao eufemizam, na primer biti od koristi ima ublaženo značenje u odnosu na koristiti.

Dekomponovani glagol iznosi radnju kao činjeničnu datost, bez primisli o vršiocu, kao da se radnja obavlja sama od sebe, npr.: povećanje izvoza je iznosilo 5%; izvoz se povećao za 5%. Dekomponovani glagol ulazi u niz koji sačinjava ista imenica upotrebljena sa drugim glagolima, na primer dati obećanje ulazi u niz sa ispuniti, održati, pogaziti, poštovati obećanje itd. Tako se dekomponovani izraz može upotrebljavati bez naročitog razmišljanja, po automatizmu.

Dekomponovanje glagola se najčešće javlja u funkcionalnim stilovima prava, nauke, novinarstva, politike, administracije, dok ga u jeziku književnosti po pravilu nema. Ono prodire u razgovorni jezik i tu se može smatrati greškom. Ipak, svaki slučaj treba pojedinačno razmotriti, ako je dekomponovani izraz neophodan, onda je i poželjan, ako nije, treba ga izbegavati.