Hipokoristik

 

To je ime koje se daje iz osećanja koje proističe iz ljubavi, nežnosti, naklonosti, ime odmila; imenički oblik kojim se izražava odnos bliskosti, simpatije prema imenovanom biću, predmetu. Naziv potiče od grčke reči hypokoristikós, što znači „umilan”. Hipokoristici se formiraju na tri načina:

1) skraćivanjem vlastitih imena: Jelena – Jela, Petar – Pera, Snežana – Sneža;

2) imitiranjem dečjeg govora: Dragana – Gaga;

3) dodavanjem deminutivnih nastavaka: Anka – Ankica, Mile – Milence, Olga – Olgica.

Hipokoristici se grade i od drugih imenica, na primer:

• baka – bakica

• brat – braca

• guska – guskica

• mačka – maca

• noga – nogica

• ruka – rukica

• sestra – seka

Promena k, g, h u č, ž, š ispred sufiksa -ica izostaje po pravilu u hipokoristicima.

Hipokoristik ima i umanjeno značenje, pa je često isti oblik reči istovremeno i hipokoristik i deminutiv. Međutim, u nekim slučajevima te dve reči nemaju isti oblik, kao, na primer, kod imenice zec: zeka je hipokoristik, jer se umiljavamo, tepamo; zečić je deminutiv, jer umanjuje osnovno značenje.

Neki hipokoristici mogu imati ironično značenje, na primer: mamina kćerkica, mamin sinčić.