Sintaksa


Sintaksa je deo gramatike koji proučava postupke na osnovu kojih se, kombinovanjem odgovarajućih jezičkih jedinica, od reči formiraju rečenice kao celovite jedinice usmene i pisane komunikacije. Ona proučava odnose između reči u rečenici, surečenica u složenim rečenicama, kao i rečenica u tekstu.

Sintaktičke jedinice su:
1. reč (morfosintaktička reč),
2. sintagma,
3. predikatska rečenica (klauza),
4. komunikativna rečenica (iskaz).

Reč (morfosintaktička reč)

Reč je sintaktička jedinica koja se odnosi na sve vrste reči koje imaju određenu sintaktičku funkciju i koje učestvuju u formiranju određenih sintaktičkih konstrukcija. Postoje konstituentske i pomoćne reči. Konstituentske reči su imeničke, pridevske, glagolske i priloške, a pomoćne predlozi, veznici i rečce.

Sintagma

Sintagma je sintaktička jedinica koja označava grupu reči koje su povezane značenjem i funkcijom. Prema vrsti glavne reči, sintagme se dele na:
1. imeničke – glavna reč je imenica, npr.: Filipova nova zimska jakna;
2. pridevske – glavna reč je pridev, npr.: izuzetno sposobna;
3. priloške – glavna reč je prilog, npr.: vrlo brzo;
4. glagolske – glavna reč je glagol u neličnom obliku, npr.: gledati film.

Predikatska rečenica (klauza)

Predikatska rečenica je sintaktička jedinica koja se formira pomoću glagola u ličnom obliku. Ona počinje velikim slovom i završava se tačkom. U okviru jedne komunikativne rečenice može se naći jedna predikatska rečenica ili više njih, npr.:
• Jelena je ustala rano.
• Jelena je spremila doručak.

Komunikativna rečenica (iskaz)

Komunikativna rečenica je sintaktička jedinica koja iznosi jednu celovitu i završenu misao ili poruku. Ona počinje velikim slovom i završava se tačkom. U jednoj komunikativnoj rečenici ima onoliko predikatskih rečenica koliko ima glagola u ličnom obliku, npr.:
• Jelena je ustala rano. (jedna predikatska rečenica u okviru jedne komunikativne rečenice)
• Jelena je ustala rano i spremila doručak. (dve predikatske rečenice u okviru jedne komunikativne rečenice)
• Jelena je ustala rano, spremila doručak i otišla na posao. (tri predikatske rečenice u okviru jedne komunikativne rečenice)