tački ili tačci


Piše se tački.

U dativu i lokativu jednine od imenice tačka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.
Genitiv množine glasi tačaka.