tački ili tačci

 

Piše se tački.

U dativu i lokativu od imenice tačka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.