triput ili tri puta


Pravilno je oboje.

Pomoćna reč put piše se sastavljeno sa brojevima jedan, dva i tri: jedanput, dvaput, triput.
Oblik puta uvek se piše odvojeno: tri puta, šest puta, dvadeset sedam puta, pedeset puta, devetsto četrdeset devet puta itd.