treba ili trebaš


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Glagol trebati je bezličan ako se upotrebljava u složenom predikatu: treba da radim; treba da polažeš ispit; trebalo bi da učim; trebalo bi da se dogovorimo.
Kada se upotrebljava kao prost predikat, glagol trebati može biti ličan: trebam tvoju pomoć; trebam te; trebaš mi.