tanji ili tankiji


Piše se tanji.

Od prideva tanak komparativ je tanji. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ak i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.