tuplji ili tupiji


Piše se tuplji.

Od prideva tup komparativ je tuplji. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, pri čemu dolazi do jotovanja (p ostaje neizmenjeno, ali mu se pridružuje glas lj).