u vezi s tim ili u vezi toga


Piše se u vezi s tim.

Jedan od najčešćih primera pogrešno upotrebljenog genitiva tiče se sintagme u vezi, koja se gotovo svakodnevno susreće u spojevima kao „u vezi toga”, „u vezi čega”, „u vezi vašeg pitanja” i sl. Premda je jasno da se taj genitiv javio po analogiji sa drugim predloškim izrazima sličnog značenja (pre svega povodom), ipak očuvano značenje imenice veza zahteva da se u takvim sklopovima upotrebi predlog s(a) sa instrumentalom: u vezi s tim, u vezi s čime, u vezi s vašim pitanjem i sl.