upropašćen ili upropašten

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz upropašćen.

Od glagola sa infinitivom na -stiti neki imaju trpni pridev na -šćen (npr. častitičašćen, čistitičišćen, učvrstitiučvršćen, ugostitiugošćen), drugi na -šten (npr. krstitikršten, obavestitiobavešten, pustitipušten, smestitismešten); treći mogu imati oba oblika, s tim što je običniji onaj na -šćen, kao u upropastitiupropašćen, koristitikorišćen, iskoristitiiskorišćen, ovlastitiovlašćen, zamastitizamašćen, zaprepastitizaprepašćen, ali su jednako ispravni i oblici upropašten, korišten, iskorišten, ovlašten, zamašten, zaprepašten.