upropašćen ili upropašten


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik upropašćen.

Od glagola sa infinitivom na -stiti neki imaju trpni pridev na -šćen (npr. častiti – čašćen, čistiti – čišćen, učvrstiti – učvršćen, ugostiti – ugošćen), drugi na -šten (npr. krstiti – kršten, obavestiti – obavešten, pustiti – pušten, smestiti – smešten); treći mogu imati oba oblika, s tim što je običniji onaj na -šćen, kao u upropastiti – upropašćen, koristiti – korišćen, iskoristiti – iskorišćen, ovlastiti – ovlašćen, zamastiti – zamašćen, zaprepastiti – zaprepašćen, ali su jednako ispravni i oblici upropašten, korišten, iskorišten, ovlašten, zamašten, zaprepašten.