rečca ili rečica


Piše se i jedno i drugo.

Rečca (partikula) gramatički je termin, nepromenljiva vrsta reči kojom se iskazuje lični odnos prema onome što se rečenicom saopštava, odnosno koja služi za isticanje, pojačavanje, odricanje, potvrđivanje rečenog (npr. modalna rečca, potvrdna rečca, odrična rečca).
Rečica je deminutiv od imenice reka i od imenice reč.