ručica ili rukica


Piše se i jedno i drugo.

Ručica je deminutiv od imenice ruka.
Rukica je hipokoristik od imenice ruka.
Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.