ručica ili rukica


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Ručica je deminutiv od imenice ruka.
Rukica je hipokoristik od imenice ruka.
Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.