ručica ili rukica

 

Piše se i jedno i drugo.

Ručica je deminutiv od imenice ruka.

Rukica je hipokoristik od imenice ruka.

Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.