rumeneti ili rumeniti


Piše se i jedno i drugo.

Glagol rumeneti znači postajati rumen.
Glagol rumeniti znači činiti rumenim, bojiti u rumeno.