rumeneti ili rumeniti

 

Piše se i jedno i drugo.

Glagol rumeneti znači postajati rumen.

Glagol rumeniti znači činiti rumenim, bojiti u rumeno.