ručki ili ručci

 

Piše se ručki.

U dativu i lokativu od imenice ručka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.