vičući ili vikajući

 

Piše se vičući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola vikati glasi vičući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (viču) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.