vičući ili vikajući

 

Piše se vičući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola vikati glasi vičući. Gradi se od 3. lica množine prezenta viču i nastavka -ći.