vršilac ili vršioc

 

Piše se vršilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Vršilac je imenica nastala od glagola vršiti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – vršilac,

– gen. – vršioca,

– dat. – vršiocu,

– aku. – vršioca,

– vok. – vršioče,

– ins. – vršiocem,

– lok. – vršiocu.

U množini:

– nom. – vršioci,

– gen. – vršilaca,

– dat. – vršiocima,

– aku. – vršioce,

– vok. – vršioci,

– ins. – vršiocima,

– lok. – vršiocima.