vršilac ili vršioc

 

Piše se vršilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (čitalac, davalac, gledalac itd.). Vršilac je imenica nastala od glagola vršiti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – vršilac; vršioci
• gen. – vršioca; vršilaca
• dat. – vršiocu; vršiocima
• ak. – vršioca; vršioce
• vok. – vršioče; vršioci
• instr. – vršiocem; vršiocima
• lok. – vršiocu; vršiocima