vršilac ili vršioc

 

Piše se vršilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (čitalac, davalac, gledalac itd.). Vršilac je imenica nastala od glagola vršiti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – vršilac; vršioci

• gen. – vršioca; vršilaca

• dat. – vršiocu; vršiocima

• aku. – vršioca; vršioce

• vok. – vršioče; vršioci

• ins. – vršiocem; vršiocima

• lok. – vršiocu; vršiocima