ići ću ili ićiću


Piše se ići ću.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik: ići ću, ići ćeš, ići će, ići ćemo, ići ćete, ići će.