izgrizen ili izgrižen


Piše se izgrizen.

Trpni pridev od glagola izgristi glasi izgrizen. Gradi se od okrnjene prezentske osnove izgriz- dodavanjem nastavka -en.
Trpni pridev od glagola koji se završavaju na -sti gradi se nastavkom -en (-ena, -eno), a ne nastavkom -jen (-jena, -jeno). To konkretno znači da ne dolazi do jotovanja, pa se glas z ne zamenjuje sa ž.