izmaći ću ili izmaćiću


Piše se izmaći ću.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik: izmaći ću, izmaći ćeš, izmaći će, izmaći ćemo, izmaći ćete, izmaći će.