itd. ili i t. d.


Piše se itd.

Skraćenica za i tako dalje predstavlja izuzetak – skraćene su druga i treća reč izraza, ali se tačka piše samo na kraju.
Još samo dva višečlana izraza pri skraćenju pišu se sastavljeno, tj. bez razmaka i sa jednom tačkom na kraju: npr. (= na primer) i tj. (= to jest).
Tako se ponekad skraćuje i bez brojabb. (pored b. b.) za nenumerisani kućni broj.