Kako magneti privlače?


Magneti privlače gvozdene i čelične predmete. Osim toga, magneti imaju i polove – severni i južni. Kad se dva magneta približe jedan drugom, suprotni polovi se međusobno privlače, dok se isti polovi međusobno odbijaju. Magnetna polja su posledica električnih struja – elektrona u pokretu. Elektroni, koji su u orbiti oko jezgra atoma, imaju negativno naelektrisanje. Pomeranje tog naelektrisanja sa jednog mesta na drugo naziva se struja. Električna struja proizvodi magnetno polje, a ono se u velikom luku prostire oko putanje po kojoj se kreću elektroni. Na primer, kad se uključi lampa i električna struja poteče kroz bakarnu žicu u njoj tako što elektroni preskaču sa atoma na atom, oko žice se šire slaba magnetna polja. Slično tome, jaka magnetna polja šire se oko visokonaponskih provodnika razapetih iznad njiva i livada. Elektricitet i magnetizam samo su dva lica iste sile, elektromagnetizma.

Čak i pokretni elektroni unutar svakog pojedinog atoma stvaraju sićušna magnetna polja (može se smatrati da elektron koji se obrće oko jezgra stvara sićušno električno kolo). U većini materijala (npr. plastici, staklu), sićušna magnetna dejstva pojedinih atoma međusobno se potiru jer su polovi atoma usmereni na razne strane. Ali kod nekih materijala, kao što je, na primer, gvožđe, atomi su uređeni na poseban način, koji omogućava da se takav materijal namagnetiše. Tu su atomi grupisani u takozvane magnetne oblasti. Svaka od tih majušnih oblasti sadrži milijarde i milijarde atoma sa istovetno usmerenim magnetnim poljima. Zato je svaka oblast neka vrsta sićušnog magneta. Obično su te oblasti usmerene na sve strane, a njihova magnetna polja se međusobno potiru. Zato obična magnetna šipka nije magnet. Međutim, gomile magnetnih oblasti mogu se naterati da se poređaju u istom smeru. Kad se gvozdena šipka stavi u jako magnetno polje, jedna po jedna oblast okrenuće se i postaviti u smeru koji se poklapa sa smerom polja. Dok se usmeravaju, te oblasti će privući atome iz drugih oblasti i pri tom se povećati. Uskoro, mnoge oblasti će biti usmerene u istom smeru, i gvozdena šipka postaće magnet.

Zanimljivost: mineral magnetit (gvozdena ruda na kojoj je prvo primećeno magnetno svojstvo privlačenja) prirodni je magnet. Ali većinu magneta moraju posebnim postupkom napraviti ljudi.


Literatura:
• Keti Volard, A zašto?, Beograd: Laguna, 2006