zadajući ili zadavajući


Piše se zadajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola zadavati glasi zadajući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (zadaju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.