zadajući ili zadavajući

 

Piše se zadajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola zadavati glasi zadajući. Gradi se od 3. lica množine prezenta zadaju i nastavka -ći.