zanemarujući ili zanemarivajući

 

Piše se zanemarujući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola zanemarivati glasi zanemarujući. Gradi se od 3. lica množine prezenta zanemaruju i nastavka -ći.