zanemarujući ili zanemarivajući


Piše se zanemarujući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola zanemarivati glasi zanemarujući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (zanemaruju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.