zaspem ili zaspim

 

Piše se i jedno i drugo.

Zaspem je prvo lice jednine prezenta od glagola zasuti (= zatrpati): moram da zaspem tu rupu sitnim kamenjem.

Oblici prezenta od glagola zasuti su: zaspem, zaspeš, zaspe, zaspemo, zaspete, zaspu.

Zaspim je prvo lice jednine prezenta od glagola zaspati: kad zaspim, ne čujem telefon.

Oblici prezenta od glagola zaspati su: zaspim, zaspiš, zaspi, zaspimo, zaspite, zaspe.

Pojedini gramatičari smatraju da u trećem licu množine glagola zaspati treba dopustiti i oblik zaspu, zbog velike rasprostranjenosti.