zarastao ili zarasao


Piše se zarastao.

Radni pridev od glagola zarasti glasi zarastao (zarasla, zaraslo). Gradi se od infinitivne osnove (zarast-) dodavanjem nastavka -ao.