artikal ili artikl


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -kl mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. U genitivu množine to a je obavezno, dok ga u ostalim padežima nema.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – artik(a)l; artikli
• gen. – artikla; artikala
• dat.-lok. – artiklu; artiklima
• ak. – artik(a)l; artikle
• instr. – artiklom; artiklima