aspekat ili aspekt


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik aspekt.

Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -kt i -nt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. Međutim, u savremenom srpskom standardu jedino su obični oblici aspekt, afekt, eksperiment, ekvivalent, insekt, kompliment, kontinent, prospekt itd.