objekat ili objekt

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – objek(a)t; objekti
• gen. – objekta; objekata
• dat. – objektu; objektima
• ak. – objek(a)t; objekte
• vok. – objekte; objekti
• instr. – objektom; objektima
• lok. – objektu; objektima