optimalan ili najoptimalniji

 

Piše se optimalan.

Pridev optimalan (novolatinski optimalis, od latinskog optimus – najbolji) znači koji najviše odgovara, najpovoljniji, najpogodniji. Otuda taj pridev ne treba upotrebljavati u komparativu i superlativu (optimalniji, najoptimalniji).

Iz latinskog smo preuzeli neke prideve koji u izvornom jeziku u sebi već sadrže superlativno značenje, tj. označavaju imenovano svojstvo u najvećoj mogućoj meri. Takvi su pridevi uglavnom načinjeni od latinskog superlativa, a to su, na primer, optimalan, maksimalan, minimalan, ali i ekstreman, esencijalan, idealan, minoran. Takve prideve ne treba porediti.