odvezen ili odvežen

 

Piše se odvezen.

Trpni pridev od glagola odvesti glasi odvezen. Gradi se od okrnjene prezentske osnove odvez- i nastavka -en.

Trpni pridev od glagola koji se završavaju na -sti gradi se nastavkom -en (-ena, -eno), a ne nastavkom -jen (-jena, -jeno). To konkretno znači da ne dolazi do jotovanja, pa se glas z ne zamenjuje sa ž.