bešuman ili bezšuman


Piše se bešuman.

U toj reči izvršene su tri glasovne promene. Prvo je jednačenjem suglasnika po zvučnosti od bezšuman dobijeno besšuman (zvučno z ispred bezvučnog š prelazi u svoj bezvučni parnjak s). Zatim je došlo do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe (s ispred š prelazi u š), pa je dobijeno beššuman. Na kraju, dolazi do gubljenja suglasnika š (dva ista suglasnika svode se po pravilu na jedan), čime je dobijeno bešuman.