blaži ili blažiji

 

Piše se blaži.

Komparativ prideva blag je blaži, a superlativ najblaži.