brojci ili brojki

 

Piše se brojci.

Dativ i lokativ od imenice brojka glase brojci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).