biste ili bi ste


Piše se biste.

Biste je aoristni oblik 2. lica množine od pomoćnog glagola biti. Gradi se od infinitivne (aoristne) osnove (bi-) dodavanjem nastavka -ste. Prema tome, piše se sastavljeno (kao npr. kupiste (od kupiti), videste (od videti)).