kašičica ili kašikica

 

Piše se i jedno i drugo.

Kašičica je deminutiv od imenice kašika.

Kašikica je hipokoristik od imenice kašika.

Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.