kašičica ili kašikica


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Kašičica je deminutiv od imenice kašika.
Kašikica je hipokoristik od imenice kašika.
Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.