kraći ili kratkiji

 

Piše se kraći.

Komparativ prideva kratak je kraći, a superlativ najkraći.