kraći ili kratkiji


Piše se kraći.

Od prideva kratak komparativ je kraći. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ak i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.