komplimenat ili kompliment


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik kompliment.

Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -nt i -kt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. Međutim, u savremenom srpskom standardu jedino su obični oblici kompliment, afekt, aspekt, eksperiment, ekvivalent, insekt, kontinent, prospekt itd.