kvaziumetnik ili kvazi umetnik


Piše se kvaziumetnik.

Kvazi-, prvi deo složenica kojim se kazuje da je ono što znači osnovna reč lažno, tobožnje, prividno, piše se sastavljeno: kvazidemokratija, kvaziintelektualac, kvazijunaštvo, kvazimudrost, kvazinaučnik, kvazirodoljublje, kvazistručnjak itd.
Isto važi i za nadri-, nazovi-, pseudo-.