krući ili krutiji

 

Piše se krući.

Komparativ prideva krut je krući, a superlativ najkrući.