mački ili mačci

 

Piše se mački.

U dativu i lokativu od imenice mačka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.