mački ili mačci


Piše se mački.

U dativu i lokativu jednine od imenice mačka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.
Genitiv množine glasi mačaka.