mački ili mačci

 

Piše se mački.

U dativu i lokativu jednine od imenice mačka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.

Genitiv množine glasi mačaka.