Morzeova azbuka ili morzeova azbuka


Piše se Morzeova azbuka.

Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov, -ev, -in, naziv stručnog ili simboličkog karaktera ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom: Ahilova peta, Damoklov mač, Faradejev kavez, Galilejevi meseci, Gordijev čvor, Halejeva kometa, Potemkinova sela, Sizifov posao, Tantalove muke, Voltin luk itd.